Смолян

Смолян

История на Смолян

На 18 юни 1960 г. трите села Смолян, Райково и Устово се обединяват в град Смолян, като сега всяко от тях е негов квартал. Квартал Смолян (най-високият) е наследник на изчезналото село Езерово, което се намирало на 3 км над сегашния град, сред Смолянските езера. По време на помохамеданчването (XVII век), жителите му оказали силен отпор, поради което турците разрушили селото до основи. Част от жителите загинали, други избягали в планината, а приелите мохамеданската вяра се заселили край Черна река, където е днешният квартал. Новото селище било наречено Пашмаклъ. С това име се споменава от френския пътешественик д-р Пол Люка (1706) и е документирано в надписа на Сводестия мост (Бейската кюприя), строен през 1716 г. Името Смолян е дадено след Освобождението и идва от наименованието на славянското племе смолени. Квартал Райково (средният) по-рано се делял на Горно и Долно Райково. Според преданието селището е основано от побратимия на Момчил юнак - Райко. При опита за помохамеданчване, жителите му героично се съпротивлявали, давайки над 200 жертви, но запазили вярата си и селото си. Първото писмено съобщение за селището е от надписа върху камък на Мазолската чешма (1572 ). Развивало се като занаятчийско селище. Неговите аби, шаяци и черги се славели по цялата Османска империя. Икономическата му мощ по времето на Възраждането се изразила в градежа на хубави къщи с типична родопска архитектура, на черкви, на училище. Квартал Устово (най-ниският) е старо селище. Името му произлиза от “устие” или “ущелие”, т.е. от географското му положение. Намира се на важен кръстопът - при него се пресичали старите друмища от Пловдив за Ксанти и Гюмюрджина и от Драма през Неврокоп (дн. Гоце Делчев) за Кърджали и Одрин. Това предопределило до голяма степен неговото икономическо и историческо развитие. Устово станало важен пазарен център и значително занаятчийско селище. Отрано се развили медникарството, калайджийството, обущарството, златарството, кожухарството, абаджийството и др. Произведенията им намирали добър пазар, най-вече в Истанбул и Смирна (Измир). В началото на XIX век селището достигнало голям икономически и културен разцвет. Почти всичко по-интересно е съградено тогава. През 1830 г. било открито първото килийно училище. В Устово живял и работил поп Глигорко - голям защитник на българското население. Тук са родени Сава Стратиев - изтъкнат борец срещу фанариотщината и Стою Шишков - учител, етнограф и книжовник. След Освобождението целият Смолянски край остава под турска власт чак до 1912 г.

карта Смолян

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *