Разград

Разград

История на Разград

Статистически данни
  • Площ - 2637 км2
  • Население (към 01.09.2007) - 178 003 жители
  • Гъстота на населението - 57.8 д. км2
  • Общини - 7
  • Средна годишна t? 11?12?C
  • Средни валежи за годината - 565?786 л.м2

Разгрaдска област е разположена в североизточната част на Дунавската равнина и заема 2.4% от територията на България. Граничи с Русенска, Силистренска, Шуменска и Търговищка област. Незначителната отдалечност от държавната граница на България с Румъния и от достатъчно мощния природен фактор р. Дунав, с неговия силен икономически и транспортен потенциал, от пристанищния град Русе осигуряват условия за трансгранично сътрудничество. В границите на Разградска област влизат 7 общини - Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян и 104 населени места, от които 6 града и 98 села. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.

Районът е беден на водни ресурси. Единствената по-значима в хидрографско и стопанско отношение е река Бели Лом, която разделя областта на две части - северна и южна.

Регистрираните около 1200 недвижими паметници на културата заедно с хилядите предмети и документи илюстрират богатата материaлна и духовна култура на племената и народите, живели в Лудогорието през хилядолетията.

През 1982 при археологически разкопки край с.Свещари е открита уникална трикамерна владетелска гробница от края на IV в. пр.н.е. Нейната архитектура, запазената многоцветна украса и фризът с десетте женски фигури /кариатиди/ я представят като образец на тракийското строително изкуство.

През територията на областта преминават международният път Е 70 Русе - Варна и II - класните републикански пътища II- 49 Тутракан - Кубрат - Разград - Търговище и II- 23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово.

На територията на областта минава една от първите създадени в България железопътни линии по направление Русе - Варна и осигурява връзката на областта с тези райони, както и с област Силистра чрез ж.п.гара Самуил и с Южна България чрез ж.п гара Каспичан, Шуменска област. Най-близкото международно летище и морско пристанище са във Варна и отстоят на 136 км., а най близкото международно речно пристанище и ГКПП са в Русе на 65 км от областния център Разград.

карта Разград

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *