Устав

на политическа партия

Съпротива”

I.Общи положения

Чл.1. (1 )Съпротива е политическа партия с ориентация- Център.
Чл.2.  Партия Съпротива функционира, съгласно Закона за политическите партии в Република България.
Чл.3.  Седалището и адресът на управление на Съпротива е гр.София 1331, ж.к.Толева махала, ул.2, N6
Чл.4 Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията.
Чл 5.Съпротива се учредява за неопределен срок.
Чл.6. Председателят на Партия Съпротива се избира за срок от 5 години, чрез пряко гласуване на членовете. Избран е събралият най-малко 50%+1 от гласовете, при положение, че са подадени повече от половината от общия брой гласове. Право да издигат кандидат за председател имат всеки 100 члена на партията. Право да предложи кандидат има и действащият председател.
Чл.7. При гласуване за председател, и при всяко друго гласуване на членовете на партията, се прилага претеглен вот, основан на образователен и още няколко допълнителни ценза. Всеки член на партията има минимум 1 глас. Членовете със средно образование имат 2 гласа. Членовете с висше образование имат 4 гласа.
Чл.8 Мандатът на председателя може да се прекрати предсрочно чрез вот на недоверие. Искане за гласуване на вот на недоверие могат да направят не по-малко от една четвърт от всички членове, представляващи не по-малко от една четвърт от всички гласове. Вотът се смята за приет ако за него са гласували поне 50%+1 от всички членове, представляващи едновременно и поне 50%+1 от всички гласове. Правомощията на предсрочно освободен председател се продължават до избирането на нов председател. В първата година от мандата на председателя, искане за вот на недоверие може да се направи от не по малко от една трета от всички членове, представляващи не по малко от една трета от всички гласове. То се подлага на гласуване, ако, не по рано от 4 и не по късно от 6 седмици от първоначалното предложение, бъде потвърдено отново от една трета от всички членове, представляващи поне една трета от всички гласове. То се подлага на гласуване, ако, не по рано от 4 и не по късно от 6 седмици от първоначалното предложение, бъде потвърдено отново от една трета от всички членове, представляващи поне една трета от всички гласове.
Чл.9. Членове, които заемат ръководни длъжности в партията, или са кандидати за такива, нямат право на гласове в гласуванията засягащи техния избор, както и този на други ръководни длъжности. Право на глас нямат също членовете, които имат неплатен членски внос за повече от 3 месеца.
Чл.10. Изменения и допълнения на този Устав се правят чрез общопартийно гласуване. При гласуването всеки член има 1 глас, освен ако не е лишен от право на глас заради неплатен членски внос. Решенията се смятат за приети ако за тях са гласували не по-малко от три четвърти от всички членове, нелишени от право на глас. Чрез общопартийно гласуване може да се приложи и алтернативна процедура за промяна на Устава. С мнозинство от над 50% от всички членове може да се позволи за определен срок, не по-дълъг от 1 месец, промените в Устава да се гласуват и с мнозинство от три четвърти от всички гласове, като всеки член гласува с пълния си брой гласове. Това не отнема правото те да бъдат гласувани с мнозинство от три четвърти от всички членове.
         II.ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ
Чл . 11. (1) Член на Съпротива може да бъде всеки български гражданин, който:

 • притежава избирателни права;
 • приема Устава и програмните документи на партията;
 • е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията;

(2) Не може да членува в Съпротива лице, което:

 • е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • е член на друга политическа партия;
 • има ограничение за членство, уредено със закон.

(3) Членуването в Съпротива е доброволно и индивидуално.
Чл . 10. (1) Приемането за член на Съпротива се извършва с решение на Изпълнителната комисия,въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до Общинския Ръководител по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението кандидатът прилага декларация за съответствие с изискванията по чл.9 от настоящия Устав. На заседание на Областното събрание общинският ръководител представя кандидатурите за членство, по които Областното събрание трябва да излезе със становище. Заявлението, придружено от становището, се изпраща на Изпълнителната комисия.
(2) Когато кандидатът е постоянно пребиваващ извън Република България, заявлението се подава до Изпълнителната комисия на Съпротива.
(3) Членството в Съпротива възниква от момента на решението на Изпълнителната комисия за приемане на нов член.
(4) Въз основа на решението новоприетият член се вписва в областния партиен регистър, а членовете по чл. 10, ал. 2 се вписват в специално създаден регистър към Изпълнителната комисия.
(5) Учредителите на Съпротива са членове по право.
Чл .11. Всеки член на Съпротива има право:

 • Да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията;
 • Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;
 • Да иска и получава информация от партийните органи;
 • Да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат за изборни партийни длъжности;
 • Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл . 12. Всеки член на Съпротива е длъжен:

 • Да спазва Устава, да отстоява ценностите на Съпротива, както и да работи за осъществяването на неговите цели и задачи;
 • Да изпълнява решенията на висшестоящите органи;
 • Да участва в избирателни кампании и други дейности на партията;
 • Да плаща редовно членски внос.

Чл . 13. (1) Членството в Съпротива се прекратява:

 • С писмено заявление за напускане – прекратяването е в сила от момента на подаването на заявлението до Изпълнителната комисия. Промяната се вписва незабавно в областния регистър.
 • С изключване – по решение на Изпълнителната комисия, прието по предложение на съответното Областно събрание при:

а) системно неизпълнение на задълженията, визирани  от Устава;
б) влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
в) поведение, което е несъвместимо с ценностите и целите на Съпротива или уронва престижа на партията.

 • При отпадане – поради неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца; в други предвидени от закона случаи.
 • При смърт .

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролната комисия, чието решение е окончателно.
Чл . 14. (1) Симпатизант на Съпротива може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който е готов да работи за осъществяване целите и задачите на партията.
(2) Регистрацията на симпатизант се извършва въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец до Общинския ръководител по постоянен или настоящ адрес. Общинският ръководител представя заявлението на Областния ръководител за регистрация.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл . 15. (1) Съпротива се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
5. разпускане с решение на Софийски градски съд.
(2) Решенията по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 се вземат от Националното събрание. Това право не може да бъде делегирано на други органи на партията.
(3) Решението за прекратяване се взема с 2/3 мнозинство от Националното събрание на партията.

(Заб.: Настоящият устав е сравнително кратък, в изпълнение на философията на партията за по-прости процедури и по-ясни правила на работа. Засега това е и само проект на устав, доколкото партията все още не е официално регистрирана.)