Непосредствената демокрация или пряката демокрация е форма на политическа организация на обществото, при която основните решения се приемат/прилагат непосредствено от гражданите. При прякото осъществяване на властта от народа то може да бъде в общонационален/общонароден и местен мащаб, различни форми за приемане на решения от самото население от обществен и местен характер, като най-разпространения начин е свикването на референдум. Като една от основните предпоставки за добра функционираща пряка демокрация се сочи гражданското общество.
Според руският експерт по конституционно право, М. Ф. Чудаков, «непосредствена демокрация — това е съвкупност от начини/способи и форми, с помощта на които личност или колектив могат самостоятелно да се включат в процеса на приемане на общозадължителни решения, било като участват във формирането и функционирането на представителната система, било като оказват влияние/въздействие за изработването на държавната политика»".
В България липсват традици в областта на пряката демокрация, като нито либералната търновска нито по-късните български конституции са предвидили народа, т.е. гражданите да разполагат с законодателна инициатива. Избирателите също нито могат да отзовават компрометирани техни избраници, нито имат достъп до Конституционния съд.
Непосредствената/пряката/ демокрация се отличава от представителната демокрация — осъществява властта чрез избраните от народа представителни органи. В политическата история се срещат ситуации за използване институции на непосредственна демокрация в ущърб на представителната и обратно. Примери от българската история са референдумът за премахването на монархията през 1946 и този за приемането на т.н. ”Тодорживковска конституция” през 1971.
Най-старата известна пряка демокрация се е практукувала в античността в Атина и е известна днес под името „Атинска демокрация“.

  • В Русия

Двете форми за осъществяване на власт — непосредственна и представителна — са залегнали например в Русия в Конституцията на Руската Федерация (РФ) като основа на конституционния строй. Съгласно член 2 алинея 3, народа осъществява своята власт непосредственно, а също и чрез органи на държавната власт и местното самоуправление. На правото на народа съответства конституционното право на всеки гражданин на РФ да участва в управлението на държавните дела както непосредственно, така и чрез свои представители. В Конституцията на РФ особено се подчертава ролята на непосредствената демокрация за местното самоуправление (глава 8). Към непосредствена демокрация тясно се привличат други форми за политическо участие, които не дават право за преки решения на въпроси от държавния живот, но позволяват да се оказва влияние на процеса по приемането на такива решения.
Прякото (непосредственното) народовластие е изходяща от принципа за самостоятелните решения на хората по своите проблеми, без каквато и да било подкрепа на държавно-представените институции.