А н т и к о р у п ц и я

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на държавен служител, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на държавен служител в Министерство на правосъдието, водещи към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.

 

От нас можете да очаквате коректност, ако взаимоотношенията ни са в рамките на изискванията на закона, а именно :

 

     1. Съгласно чл.108, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал. Това е принцип, вписан в кодекса.

     2. Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс :

      - не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години.

      Желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като : имена,  ЕГН,  точен адрес, телефон за връзка.

 

    Получените сигнали и предложения се обработват от държавни служители, които имат достъп до работа с класифицирана информация, ниво "СЕКРЕТНО" .

 

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

   Връзката с администрацията, работеща по въпросите за превенцията и противодействието на корупцията, сигналите и предложенията на гражданите и организациите за подобряване работата на държавната администрация в Министерство на правосъдието са :

 

      -  ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН  (02)   987 06 97

      - Пощенска кутия за сигнали "Антикорупция", намираща се в сградата на Министерство на правосъдието ул."Славянска" 1

      - Пощенска кутия за сигнали "Антикорупция", намираща се в сградата на Министерство на правосъдието бул. "Дондуков" 2-А ;

      -  Анкетна карта, която може да изтеглите от >> тук;

      -  Интернет връзка: www.justice.government.bg - секция "Антикорупция".

 

e-mail: anticorruption@justice.government.bg

 

 

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

 

Получените сигнали и жалби се анализират и преценяват от Инспектората по ЗА в рамките на изискванията на закона и на основата на следните критерии:

 

v  Компетенции и правомощия на Инспектората по ЗА при МП относно посочените данни;

v  Достоверност и надеждност на изложеното;

v  Съдържа ли сигналът достатъчно данни, на базата на които може да се направи основателно предположение за наличието на корупционни действия.

v  Инспекторатът по ЗА в МП не проверява сигнали и жалби, свързани с дейността на органите на съдебната система -  съдилища, прокуратура.

 

Какво трябва да знаете, за да сте сигурни, че подадените от Вас сигнали за корупция, предложения и сигнали за неудовлетворение от работата на администрацията в министерство на правосъдието ще бъдат отработени от органите за контрол при нас ?

 

I. Корупция - що е то ?

        Корупцията няма легално определение в българското законодателство, няма и едно единствено определение, което може да бъде използвано, за да включи разбиранията на всички хора за това какво е корупция.

        Понятието за корупция се променя с времето. Неща, които не са били включвани в понятието корупция с времето се включват, неща които преди са се смятали за неправилни, с времето започват да се считат за нормални и естествени.

 

Различни изследователи, включително и различни държавни и над държавни организации са се опитвали да дадат някакво понятие за корупция:

       - корупцията е неправилно изпълнение на държавна служба за извличане на пряка или последваща полза, считат англичаните

       - австралийската комисия за борба с корупцията определя, че корупцията е поведение, което включва нечестно използване на власт или позиция, което като резултат има поставяне на някого в по-добро положение от другиго

       - поведението на лица, които не са държавни служители в най-общия смисъл на думата, но които предлагат на държавния служител да извърши нещо, да  което директно му предлагат пари или други материални облаги.

 

Част от възможните поведения, които се включват в понятието корупция са свързани с нашия Наказателен кодекс и включват:

       - престъпленията по служба - общо престъпление по служба, т.е. който извърши или не извърши нещо, което му се следва по служба тогава, когато има свой или чужд интерес;

       - класическия подкуп - който получи или съответно даде пари или друга имотна облага, за да се извърши нещо, което му се следва по служба. Тук има варианти:

         a) това нещо, което е извършено може да е задължение на държавния служител и тогава то не винаги е престъпление;

         б) когато това се извършва с цел престъпление - когато човекът е подкупен, за да извърши престъпление – това е квалифициран, тежък състав, съвсем различен.

 

Като работно определение, когато са налице проблеми с нечие поведение :

 

Ø  Корупцията е неправилно използване на обществен или служебен ресурс, с цел извличане на облага – пряка или последваща.

 

Ø  Корупция е и поведението на тези, които подбуждат държавните служители да извършват тази дейност.

 

        Гранични на корупцията форми на поведение:

       - процес, който да тече – административен процес за получаване на нещо – лиценз, разрешително, регистрация и т.н.;

       - тясно място в административната процедура – човек, който има някакъв монопол върху властта и липса на възможности за заобикаляне на този монопол.

 

        Възможни зони с повишен корупционен риск:

       -  там, където се дават лицензи, разрешителни;

       -  там, където се разпределят пари;

       - обществените поръчки – навсякъде по света са най-рисковите като фактор за корумпиране на част от държавното управление;

       - там, където могат да се решават въпроси, свързани със служебното положение: назначаване на приятели, познати, роднини;

       -  навсякъде, където съществува монопол върху обществен ресурс, може да се появи корупция.

 

II. Конфликт на интереси в държавната администрация – що е то ?

 

     Основната характеристика на конфликта на интереси в държавната администрация е, че той представлява пресечна точка между обществения интерес и частния интерес.

Изискването към държавните служители за безпристрастност, обективност и непредубеденост при изпълнението на служебните им задължения и личното им поведение за постигане на частни цели и реализирането на частен интерес, когато заради служебното си положение могат да повлияят за определено управленско решение е пресечната точка между обществения интерес и частния интерес, т.е. налице е ситуация за възникване на конфликт на интереси.

В кодекса за поведение на служителите  в държавната администрация е посочено поведението, което следва да има всеки служител:

  • Да не използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси;
  • Да не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения;
  • Да не участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лиза, отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

 

ІII. Конфликт на интереси – Новите моменти в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

 

Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

  

Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.